MeirPanimH

English

דלג לתרום<<<

שמחה גדולה בשביל עם ישראל ובשביל התורה

בסייעתא דשמיא ובשבח והודיה להקב"ה אני שמח להודיע על השלמת כתיבת מאיר פנים, ספר קודש המוקדש כולו לנושא קרבן לחם הפנים.

הספר הינו פרי שבע שנות מחקר וניסוי ומכיל הרבה, הרבה חידושים על לחם הפנים הנוגעים לפן המעשי (מרכיבים, אפייה, סידור בשלחן וכו') ולפן הרוחני ומהותו הפנימית של קרבן לחם הפנים.

ברוך השם זכה הספר למס' רב של הסכמות חשובות מגדולי ישראל, רבנים, תלמידי חכמים וחוקרים בתחום (ראו בהמשך).

כדי להוציא את הספר לאור אני זקוק ל-25,000ש"ח ולכן אני פונה אליכם, חבריי, יקיריי, לעזור לגייס את הסכום כדי שספר חשוב זה יראה אור יום ויתווסף למורשת עם ישראל. נא ללחוץ על הכפתור "Donate" למטה כדי לתרום. אנא פתחו את הלב ואת הכיס למטרה נעלה זו.

תזכו למצוות, להגדיל תורה ולהאדיר

אליעזר מאיר סיידל

על המחבר

 

חלק מההסכמות -

הרב הגאון יצחק יוסף שליט"א, הראשון לציון הרב הראשי לישראל-

הובא לפני גליונות הספר "מאיר פנים" בעניין סידור לחם הפנים בבית המקדש...והקיף את כל הפרטים הן בהלכה והן באגדה, וחקר ודרש ביסודות הדינים בש"ס ובפוסקים והוסיף נופך משלו מאשר חננו השי"ת ומצא כדי מדתו, וערך וסידר הדברים בטוב טעם ודעת, דבר דבור על אופניו, תפוחי זהב במשכיות כסף, איישר חיליה  לאורייתא.

הרב הגאון דוד לאו שליט"א, הרב הראשי לישראל, נשיא בית דין הרבני הגדול-

הגיעוני אלי ספרך "מאיר פנים" .... וראיתי כי נשאת ונתת בענייני לחם הפנים וירדת לעומקם של דברים. יאה חקרת מצוה זו ונעזרת גם בחוקרים ובאנשי מדע שסייעו לך להגיע לחקר האמת ..... קיימת "ותן חלקנו בתורתך", זכית להוציא לאור עולם דבר נאה ומתקבל.

הרב הגאון ישראל אריאל שליט"א, מכון המקדש-

עיינתי במחקר היסודי והחשוב של כב' בעניין לחם הפנים ... המיוחד בספר של כב' שאין זה מחקר ערטילאי, אלא הכל מלווה בניסויים של ממש, ומבחינה זו יש לפנינו עבודה ראויה להערכה שהיא גם "הלכה" וגם "מעשה".

פרופ' זהר עמר, ראש המחלקה ללימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה, אוניברסיטת בר-אילן-

שמחתי לראות את הספר "מאיר פנים" .... מדובר במחקר המקיף ביותר שנכתב בנושא זה המבוסס על ניתוח כל המקורות הקדומים, מקרא וספרות חז"ל עם ראשונים ואחרונים שהתייחסו לנושא לחם הפנים על כל היבטיו. המחבר לא הסתפק בסקירת הטקסטים, אלא כמקובל במחקר תורני ואקדמי בחן גם עדי נוסח מתוך כתבי יד ודפוסים קדומים וממצא ארכיאולוגי.

 

דוגמית של חלקים מהספר -

 

 

 

עזרו לנו להגיע לסכום היעד של 25,000 ש"ח. בחרו בסכום התרומה למטה.

סה"כ שנתרם עד כה -

 8,215.00 ש"ח

"חבר"

180 ש"ח

קבל עותק של הספר עם הודעת תודה בעמוד הפייסבוק/אתר שלנו (אלא אם כן אתם רוצים להשאר אנונימיים)

"תומך"

360 ש"ח

קבל עותק של הספר עם הקדשה אישית מהמחבר בתוך הספר

"מדפיס"

1,000 ש"ח

קבל עותק עם הקדשה אישית וגם נשלח את הספר ל 3 אנשים אחרים לפי בחירתכם

"עמוד"

3,600 ש"ח

קבל עותק עם הקדשה אישית וגם סדנת אפיית לחם הפנים של שעתיים לקבוצה של עד 15 איש

 

"מוציא לאור"

5,000 ש"ח

כמו עמוד וגם השם שלך כתורם יופיע בתוך הספר המודפס

"עשה זאת בעצמך"

 סכום אחר

תלוי בסכום. תתקשרו לשאול 972-507202521

 

 

 

Click here to change code - Please enter the code displayed in the box below
Processing request....